history

ÖNEMLİ TARİHLER


 • 18 Mart 2019 Bildiri Son Gönderim Tarihi
 • 18 Mart 2019 Tıpta Uzmanlık Öğrenci desteği için bildirilerin son gönderim tarihi

DUYURULAR


Bildiri Son Gönderim Tarihi 18 Mart

KONGREYE KALAN SÜRE


1.Gün   2.Gün   3.Gün  

BİLDİRİ


Bildiri Sonuçları İçin Tıklayınız

15. Türk Rinoloji Kongresi ve 7. Ulusal Otoloji Nörootoloji ve 3. Ulusal Baş Boyun Cerrahisi Kongre’sinde bildiriler, sözel veya poster (basılı poster ve e-poster) şeklinde sunulacaktır. Yurt içinden gönderilecek bildiri özetleri Türkçe olarak hazırlanmış olmalıdır. Bu bildirilerin sunumları Türkçe olarak yapılacaktır. Yurtdışından gönderilecek bildiriler Türkçe veya İngilizce olarak sunulabilecek olup özetleri Türkçe ya da İngilizce olmalıdır.

Bildiri gönderimi yapılırken yazarların sunum tercihi (sözel, basılı poster veya e-poster) ve çalışmanın KBB-BBC uzmanlığının hangi alt alanını ilgilendirdiği belirtilmelidir. Bildiri Komitesi, çalışmanın içeriği ve başvuru sayısına göre bildiriyi kabul veya reddetme, kabul etmesi halinde sunumun şeklini ve uzmanlık alt alanını değiştirme hakkına sahiptir. Olgu sunumları sözel sunum olarak kabul EDİLMEYECEKTİR.

Gönderilen bildirilerin sunum olarak kabul edilmesi için aranacak koşullar aşağıda belirtilmiştir.

 • Çalışma daha önce herhangi bir ulusal toplantıda SUNULMAMIŞ olmalıdır. Ulusal / uluslararası bir dergide YAYINLANMAMIŞ olmalıdır.
 • Bildiri özeti 400 kelimeyi geçmemelidir.
 • Bildiri başlığı en fazla 12 kelimeden oluşmalı ve çalışma içeriğini tam olarak yansıtmalıdır.
 • Bildiri yazarlarının adı-soyadı, ünvanı, çalıştığı kurum ve şehir, başlıkla birlikte açıkça belirtilmelidir. Ancak bunun dışında bildiri özeti içerisinde kurumu veya araştırıcıları tanıtacak herhangi bir cümle yer almamalıdır. Türkçe’ye çevrilmiş ifadeler tercih edilmelidir.
 • Bildirideki birinci isim olan ve bildiriyi sunacak olan yazar, çalışmayı yaparak tamamlamış olduğu kurumdan ayrılmışsa, kurum ismi olarak çalışmayı gerçekleştirdiği kurumu, yazışma adresi olarak ise yeni kurumunu belirtmelidir.
 • Online bildiri kaydı sırasında verilecek iletişim bilgileri ve özellikle e-posta adresi güncel ve düzenli izlenen bir adres olmalıdır. Kabul yazıları dahil olmak üzere yazarlarla iletişim bu kanalla yürütülecektir.
 • Bildiriyi hazırlamış olan araştırmacılar arasından sunumu yapacak olan araştırmacı belirtilmiş olmalıdır. Genel uygulama olarak; kıdemli asistanların veya yeni uzman olmuş (5 yıldan az süredir) meslektaşlarımızın, 1. yazar olarak yer aldıkları çalışmaların sunumunu kendilerinin yapması beklenmektedir. Ancak sözel sunum veya poster tartışması oturumlarında sunumu yapan araştırmacının yanı sıra o çalışma ile ilgili kıdemli bir uzmanın ve/veya öğretim üyesinin ve/veya eğiticinin de bulunması tercih edilmektedir.
 • Kongrede sunulan bildiriler, belirlenecek ödüller için ayrıca değerlendirilecektir. Bildiri ödülleri için değerlendirilmesi istenen (ödüllere aday olan) çalışmalar mutlaka BELİRTİLMELİDİR.
 • Ödüllere aday olan çalışmalar mutlaka TAM METİN olarak sisteme yüklenmelidir. Tam metin olarak gönderilmeyen çalışmalar bildiri ödülleri için değerlendirilmeye alınmayacaktır.
 • Çalışmanın etik kurul onayı olmalı ve başvuru ile birlikte gönderilmelidir.
 • Herhangi bir proje desteği veya başka bir araştırma desteği alan çalışmalar belirtilmelidir.
 • Araştırmacıların herhangi bir finansal bağlantısı varsa açıklanmalıdır. Yoksa bu da belirtilmelidir.
 • Bildiri özetleri standart olarak aşağıdaki bölümleri içermeli, her bölümün içeriği online özet kayıt sayfasında kendisine ayrılan alana (pencereye) yazılmalıdır.
 • Poster bildirilerde bildiriyi sunacak olan yazar, belirtilen gün ve saatte bildirisinin başında olmalı ve bildiri değerlendirme komisyonuna bildiriyi sunarak tartışmalıdır.
 • Ödüle aday bildirilerde etik kurul onayı olmalı ve MUTLAKA sisteme yüklenmelidir.

 • Sözel bildiri ödülleri;
  • o Birincilik ödülü 3000 TL
  • o İkincilik ödülü 2000 TL
  • o Üçüncülük ödülü 1500 TL olacaktır.
 • Poster bildiri ödülleri;
  • o Birincilik ödülü 2500 TL
  • o İkincilik ödülü 1500 TL
  • o Üçüncülük ödülü 1000 TL olacaktır.
 • Rinofilm ödülleri;
  • o Birincilik ödülü 2500 TL
  • o İkincilik ödülü 1500 TL
  • o Üçüncülük ödülü 1000 TL olacaktır.

  ÖDÜLE ADAY ÇALIŞMALAR İÇİN BİLGİLENDİRME VE DEĞERLENDİRME TABLOSU

  Araştırma özetleri için:

 • Amaç
 • Gereç ve Yöntem
 • Bulgular (sayısal ve/veya istatistiki veriler)
 • Sonuç(lar)

 • Olgu sunumu özetleri için:

 • Amaç
 • Olgunun özellikleri (Yakınma, öykü, klinik ve laboratuvar bulgular)
 • Tedavi ve prognoz
 • Yorum (Edinilen deneyim ve öneriler)
 • bölümleri yer almalıdır.
 • Olgu sunumlarında amaç özellikli ve az görülen olgular hakkında deneyimlerimizi paylaşmak ve farkındalığı arttırmak olmalıdır. Bu amaca hizmet etmeyen ve yapılandırılmış formata uymayan özetler kabul edilmeyecektir.
 • Olgu sunumlarında amaç özellikli ve az görülen olgular hakkında deneyimlerimizi paylaşmak ve farkındalığı arttırmak olmalıdır. Bu amaca hizmet etmeyen ve yapılandırılmış formata uymayan özetler kabul edilmeyecektir.
 • Özetlere tablo veya grafik EKLENMEMELİDİR.
 • Bildiri gönderimi sırasında çalışmanın aşağıda belirtilen ana konu başlıklarından (uzmanlık alt alanlarından) hangisine ait olduğu belirtilmelidir.
  • o Genel
  • o Otoloji-Nörotoloji
  • o Rinoloji
 • Değerlendirme kurulu bildirinin ana konu başlığını değiştirebilir.
 • Kabul edilen bildiriler, kabul yazısı gönderildikten sonra geri çekilemez. Sunulmak üzere kabul edilen ancak sunul(a)mayan posterler “SUNULMAYAN BİLDİRİLER” başlığı ile kongre bitiminde kongre ve dernek web sitelerinden ilan edilecektir.
 • Olgu sunumlarında ancak literatüre katkı sağlayacakları düşünülen, hasta yönetimini etkileyebilecek özelliğe sahip olan ve hasta ile ilgili tam bilgi içeren bildiri özetleri kabul edilecek ve ANCAK POSTER OLARAK sunulması mümkün olabilecektir. Poster sunumlarında mümkün olduğunca görsel bilgiler sunulmalıdır.

  BİLDİRİ SİSTEMİNE BAŞVURU İÇİN ÖNEMLİ TARİHLER
  Bildiri Başvurma sisteminin açılma tarihi: 28 Aralık 2018
  Ödüle aday bildirilerin son gönderilme tarihi: Sona ermiştir.
  Tıpta Uzmanlık Öğrenci desteği için bildirilerin son gönderime tarihi: 18 Mart 2019
  Bildirilerin son gönderilme tarihi: 18 Mart 2019

  Bildiri gönderimi yalnızca internet aracılığıyla, kongre web sayfasında www.rinoturk.org bulunan Online Bildiri sisteminden gönderilebilir. Faks, elektronik veya normal posta yolu ile gönderilecek veya elden ulaştırılacak sunumlar kabul edilmeyecektir.

  Kongrede bildiri sunumlarını sözel olarak yapacak olan kongre katılımcılarımızın sunumlarını, programda belirtilen sunum günlerinden en az bir gün önce, sunum kontrol odasına teslim etmeleri gerekmektedir. Sunumların Microsoft Office 2000 veya üstü yazılımlar ile hazırlanması gerekmektedir. Toplantı salonlarında her türlü teknik donanım (slayt, projektör, bilgisayar, video vs.) bulunacaktır. Sözel sunumlarda her bir sunum için belirlenen süre (sunum ve tartışma) toplam 7 dakikadır. Bu süre kesinlikle AŞILMAMALIDIR. Sözel sunum yapılırken görsel (resim veya video) ve işitsel materyal kullanılabilecektir.

  Basılı posterler 70×90 cm boyutlarında hazırlanmalı ve yazı büyüklüğü 1,5 metreden okunabilecek şekilde planlanmalıdır. Poster yazarları posterlerini kendilerine bildirilen günde, Poster Tartışması oturumu için ayrılan alanda, posterleri için ayrılan panoya kendileri asacak ve sonrasında yine kendileri kaldıracaktır. Poster asımı için gerekli malzeme poster alanında hazır bulundurulacaktır. E-posterler kabul edildikten sonra online olarak yüklenecektir.

  Gönderilen bildiriyi, kabul edilmesi durumunda sunacak olan yazarın veya birinci yazarın, bildiri son gönderme tarihi olan 18 Mart 2019 tarihinden önce, kongre kaydını yaptırmış olması ZORUNLUDUR. Kayıt ücretini zamanında yatıran her yazar, en fazla bir sözel, bir poster (basılı ya da e-poster) sunumunda birinci isim olarak yer alma ya da en fazla bir sözel, bir poster sunumu özeti kaydetme hakkına sahip olacaktır.

  Bildiri kabulleri, hakem değerlendirmeleri sonucunda yapılmaktadır.

  BİLDİRİ KİTABI

  Bilimsel program içerisinde (sözel veya poster olarak) sunulmak üzere kabul edilen ve kongrede sunulan tüm çalışmaların özetleri kongre bildiri özetleri kitabında yer alacaktır. Bildiri kitabı kongre kapanış töreninden sonra web sitemizden pdf olarak yayınlanacaktır. Sunumu yapılmayan bildiriler kongre kitapçığında yer almayacaktır.

  KABUL YAZISI

  Gönderilen tüm bildiriler Bildiri Komitesi tarafından değerlendirilerek, sunum için kabul edilip edilmediklerine karar verilecektir. Sunum veya ödül başvurusu için kabul edilen çalışmaların birinci yazarına Mart 2019 ayı içerisinde bildirisinin kabul edildiğini ve sunum şeklini (sözel veya poster) belirten “kabul yazısı” gönderilecektir. Kabul edilemeyen bildirilerin birinci yazarına da Mart 2019 ayı içerisinde bilgilendirme yazısı gönderilecektir.

  Kabul yazısının gönderilmesi için değerlendirme işleminin tamamlanması gerektiğinden; Kabul yazısını daha erken almak isteyen yazarların bildiri özetlerini ve gerektiğinde düzeltme işlemlerini daha erken tamamlamaları önerilir.